«UZLUKSIZ TA’LIM» USLUBIY JURNALI

«Uzluksiz talim»  jurnali 2002 yildan buyon T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti muassisligida nashr etiladi.

«Uzluksiz ta’lim» jurnali yil davomida 6 sonda (2 oyda bir marta)  chop etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi  OAK rayosatining  2013 yil 30 dekabrdagi 201/3-sonli qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari sohasi yo‘nalishidagi ilmiy jurnallar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal bosh muharriri – p.f.d., prof. R.X.Djuraev.

Jurnalning asosiy maqsadi:  Ta’limning barcha bosqichlarida (umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, malaka oshirish ta’limi, maktabdan tashqari ta’lim va b.) o‘qitish metodikasining ilmiy-amaliy masalalari, ta’lim mazmunini takomillashtirish, ta’lim oluvchilarni kasb tanlashga yo‘llash, mushtariylarni xalq ta’limining barcha jabhalaridagi yangiliklar, fanlarni o‘qitish metodikasining eng so‘nggi yutuqlari bilan tanishtirishdan iborat.

Uzluksiz ta’lim jurnaliga qabul qilinadigan ilmiy-metodik maqolalarda ta’lim bosqichlari o‘rtasidagi uzviylik va uzluksizlik masalalari, uni hal etishning optimal ilmiy-amaliy echimlari, maktabgacha hamda umumiy o‘rta ta’lim maktablari, maktabdan tashqari ta’lim pedagog xodimlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘qituvchilari, bakalavr va magistrlar, oliy o‘quv yurti o‘qituvchilari hamda malaka oshirish tizimi o‘qituvchilari uchun ta’lim tizimida uzviylik va uzluksizlikni ta’minlashga qaratilgan metodik tavsiyalar yoritiladi.

Jurnalda e’lon qilinadigan maqolalar quyidagi talablarga javob berishi zarur:

 • maqola ilmiy-metodik xarakterga ega bo‘lib, unda O‘zbekiston ta’limining o‘tmishi va hozirgi kuni haqqoniy, xolis, ilmiy dalillar va manbalar asosida yoritilishi lozim;
 • maqola keng ilmiy-pedagogik jamoatchilikka, jumladan, uzluksiz ta’limning turli bosqichlarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda uzluksiz ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-metodik tavsiyalar taqdim etilmog‘i zarur;
 • jurnal maqolalarida keltirilgan iqtiboslarning manbalari uning adabiyotlar ro‘yxatida aks etishi, iqtibos matnining yoniga tegishli adabiyotnin kod raqamlari, xuddi Oliy attestatsiyasi tomonidan qo‘yilgan talablardagi kabi yozilgan bo‘lishi kerak;
 • maqola mazmunli, yagona muammo echimiga qaratilgan, matn abzatslari o‘zaro uyg‘un bo‘lishi, jurnal dizayni talabiga ko‘ra, o‘tkir fikr va dalillar keltirilgan hollarda ular qalin shrift (yoki kursiv) bilan ajratilib yozilishi lozim;
 • maqola ilmiy tilda, lotin grafikasida o‘zbek tilining orfografik, stilistik talablariga muvofiq tarzda ravon tilda, ochiq ilmiy bayon usulida yozilgan bo‘lishi lozim;
 • maqolada uzluksiz ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning zamonaviy shakl, usul va vositalari o‘z ifodasini topishi, ta’lim taraqqiyotiga qaratilishi zarur.

 Uzluksiz ta’lim jurnalining asosiy strukturasini quyidagi ruknlar tashkil etadi:

 • Ta’lim mazmuni uzluksizligi;
 • Uzluksiz ta’lim tizimida mediata’lim: muammolar va echimlar;
 • Ma’naviy tarbiya;
 • Kasbga yo‘naltirish va psixologik xizmat;
 • Xorijiy tillarni o‘qitish tizimi;
 • Xorijiy ta’lim;
 • Taqriz. Taklif.

 «Uzluksiz ta’lim» jurnaliga taqdim etiladigan ilmiy maqolalar quyidagi talablarga javob berishi zarur:

«Uzluksiz ta’lim» jurnalining OAK talablari bo‘yicha rasmiylashtirilishi:

MAQOLA NOMI

M.YU.Nazarova,

TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Maqola lotin yozuvida bo‘lib, annotatsiya, tayanch so‘z va iboralar o‘zbek, rus va ingliz tillarida beriladi.

Maqola matni: Maqolaning dolzarbligi, muammoning uzluksiz ta’lim tizimining bir necha bosqichlarida yoritilishi. Muammoning yangiligi. Tavsiyalar va xulosalar. (ssilka maqolaning orasiga beriladi va betlari ko‘rsatiladi).

14 shrift, 1,5 interval, ikki yonidan 2 sm, chapdan 3 sm, o‘ngdan 1sm. 7-8 betdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar quyidagi namuna tarzida beriladi:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.

2. Islamov Z.M. Obshestvo, gosudarstvo i pravo. – T.: Adolat.1997. – 24 s.

3. Husniddinov Z. Islom yo‘nalishlar, mazhablar, oqimlar. – Toshkent, “Movarounnahr” nashriyoti 2000. B.27.

Jurnal O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligida 0103 raqam bilan 2007 yil 3 yanvarda ro‘yxatga olingan.

Tahririyat tomonidan belgilangan yillik obuna narxi – 240.000 so‘m.

Jurnal indeksi: Yakka obunachilar uchun – 993

Tashkilot va muassasalar uchun – 994

Obuna yil davomida davom etadi.

Tel.:  (+99871) 255-56-96  e-mail: uzluksiz_talim@mail.ru

«Uzluksiz talim» Magazine

 Magazine «Uzluksiz talim» («Continuing Education») published in 2002 by the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan and the Uzbek Scientific Research Institute of Pedagogical sciences named after T.N.Kary Niyazi. In the year published 6 issues of the magazine (every two months). The magazine listed the SAC of the Republic of Uzbekistan in the direction: pedagogical and psychological sciences (Decree 201/3 of 30 December 2013).

Chief Editor – Ph.D., professor R.H.Dzhuraev.

The main magazine aim: to acquaint readers with the main tendencies of development of continuing education in all phases (pre-school, general secondary, specialized secondary, vocational and higher education, professional development, school education), the issues of improving the content of lifelong learning, the use of innovative pedagogical technologies in education institutions of various types, professional orientation of students at different levels of education, with the latest achievements of science teaching and practice.

The journal publishes scientific and methodological articles, reflecting the idea of continuity in education, the relationship between learning phases. Authors of articles – this practitioners of preschool institutions, school teachers, teachers of colleges and high schools, universities, graduate students and young researchers, scientists, candidates and doctors of sciences.

Requirements for the preparation of articles for publication:

– Scientific and methodological articles should contain material on topical issues of education (supported by historical experience), the scientific rationale and references to sources;

– The article should be addressed to the broad education community, to answer the needs of teachers and practitioners in the field of continuing education;

– References to the sources used, in accordance with Supreme Attestation Commission requirements must be accurately verified, indicating the place and year of publication;

– The content of the article should be directed to the solution of the problem stated in the title; you must comply with the design requirements (font selection, compliance with paragraphs and indentation, etc.).

– Style of presentation must be in compliance with the scientific language norms.

– Authors can make suggestions, recommendations, discussion questions, aimed at discussion and reflection.

The main structure of the Magazine consists of the following sections:

 • The continuous content of education
 • Media education in continuous education system – problems and solutions
 • Spiritual upbringing
 • Directing to a profession and psychological service
 • The system of teaching foreign languages
 • Education in abroad
 • Review. Suggestion.

The articles presented to the magazine “Uzluksiz ta’lim” must follow the requirements :

 Legalization of the magazine “Uzluksiz ta’lim” according to the criteria of Higher Attestation Commission:

TITLE

 The name of the author is written with CAPITAL letters in BOLD

The working place and position of the author

 Annotation and key word and phrases are presented in Uzbek, Russian and English.

The content of an article: The actuality of the article. Describing the problem in several stages of continuous education. The novelty of the problem. Conclusion and recommendations ( the link is given in the article, pages are shown).

The used literature is listed as in the example below:

Used literature:

 1. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 176p.
 2. Islamov Z.M. Общество государств и право. – Т.Adolat.1997. – 24p.
 3. Khusnidinov Z. Islom yunalishlari, mazhablar, oqimlar. – Tashkent, “Movoraunnakhr” nashriyoti 2000. p27.

 The magazine is registered in Press and Information Agency with #0103 in 2007, January 3.

 Subscription price for a year – 240. 000 sums

The index of the magazine – 993 for individual subscribers

                                             994 for organizations and institutions

Subscription continues throughout the year

Tel: (+99871) 255-56-96

e-mail: uzluksiz_talim@mail.ru

Журнал «Uzluksiz ta’lim»

 Журнал «Узлуксиз таълим» («Непрерывное образование») издается с 2002 года Министерством народного образования Республики Узбекистан и Узбекским научно-исследовательским институтом педагогических наук имени Т.Н.Кары Ниязи.

В год выходит 6 номеров журнала (один раз в два месяца).

Журнал внесен в список ВАК Республики Узбекистан по направлению: педагогические и психологические науки (постановление 201/3 от 30 декабря 2013 года).

Главный редактор журнала – д.п.н., академик  Р.Х.Джураев.

Основная цель журнала: ознакомить читателей с основными тенденциями развития непрерывного образования на  всех этапах (дошкольное образование, общее среднее, среднее специальное, профессиональное и высшее образование, повышение квалификации, внешкольное образование), с вопросами совершенствования содержания непрерывного образования,  использования инновационных педагогических технологий в образовательных учреждениях разного типа,  профессиональной ориентации учащихся на разных ступенях образования, с последними достижениями педагогической науки и практики.

В журнале публикуются научно-методические статьи, отражающие идеи преемственности и непрерывности в обучении, связь между этапами обучения. Авторы статей – это практические работники дошкольных учреждений, учителя школ,  преподаватели колледжей и лицеев, высших учебных заведений, магистранты и молодые исследователи, ученые, кандидаты и доктора наук.

Требования к подготовке статей для издания:

– научно-методическая статья на латинской графики должна содержать материал по актуальным вопросам образования (с опорой на исторический опыт), научное обоснование и ссылки на источники;

– статья должна быть адресована широкой педагогической общественности, отвечать запросам педагогов-практиков в сфере непрерывного образования;

– ссылки на используемые источники, в соответствии с требованиями ВАК, должны быть точно выверенными, с указаниями места и года издания;

– содержание статьи должно быть направлено на решение проблемы, заявленной в названии; необходимо соблюдать требования дизайна (выделение шрифтом, соблюдение абзацев и отступов и др).

– стиль изложения должен быть научным с соблюдением языковых норм.

– авторы могут выступать с предложениями, рекомендациями, дискуссионными вопросами, направленными на их обсуждение и размышление.

 Основная структура журнала непрерывного образования состоит из следующих разделов:

-Преемственность образовательного содержания;

-Медиаобразование в системе непрерывного образования: проблемы и пути решения;

 Духовное воспитание;

-Профориентационная и психологическая служба;

-Система обучения иностранным языкам;

-Зарубежное образование;

– Анализ. Обзор. Предложение.

 Научные статьи, поступающие в журнал «Uzluksiz ta’lim», должны соответствовать следующим требованиям:

Оформление журнала «Uzluksiz ta’lim» в соответствии с требованиями ВАК:

 Образец:

Название статьи

Аннотация и ключевые слова на узбекс, русс. и англ. языках.

Шрифт 14,  интервал1,5,  7-8 стр.

 М.Ю.Назарова,

соискатель, Ташкентского государственного

педаогического университета им. Низами

 Литература: 

 1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – 176 б.
 2. Исламов З.М. Общество, государство и право. – Т.: Адолат.1997. – 24 с.
 3. Ҳусниддинов З. Ислом йўналишлар, мазҳаблар, оқимлар. – Тошкент, “Мовароуннаҳр” нашриёти 2000. Б.27.

 Годовая подписка журнала “Uzluksiz ta’lim” – 240.000 cум

Индекс журнала – 993, – 994

Контакты

Тел.: (+99871) 255-56-96

         email: uzluksiz_talim@mail.ru