“Fizika, matematika va informatika” ilmiy-uslubiy jurnali

O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axorot agentligida №0103 tartib ragami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya, pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi (21.04.2014. №4) va rayosat qarori (30.04.2014. №205)ga asosan fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga “Fizika, matematika va informatika» jurnali kiritilgan. 

 Jurnal bosh muharriri – p.f.d., prof. X.Ibraimov.

 Muharirr-f.-m.f.n., dotsent,.B.A. Olimov.

 

“Fizika, matematika va informatika» jurnali 2001-yildan buyon T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti muassisligida nashr etiladi.

Fizika, matematika va informatika” jurnali yil davomida 6 sonda (2 oyda bir marta) chop etiladi.

Jurnalning asosiy maqsadi: Ta’limning barcha bosqichlarida (umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, malaka oshirish ta’limi, maktabdan tashqari ta’lim va b.) o‘qitish metodikasining ilmiy-amaliy masalalari, ta’lim mazmunini takomillashtirish, ta’lim oluvchilarni kasb tanlashga yo‘llash, mushtariylarni xalq ta’limining barcha jabhalaridagi yangiliklar, fanlarni o‘qitish metodikasining eng so‘nggi yutuqlari bilan tanishtirishdan iborat.

“Fizika, matematika va informatikajurnalining asosiy strukturasini quyidagi ruknlar tashkil etadi:

 • Ilmiy- ommabop;
 • Matematika jozibasi;
 • Ilg‘or tajriba va o‘qitish metodikasi;
 • Olimpiada va masalalar;
 • Talab, taklif va tahlillar.

Har bir bo‘limda o‘zining yo‘nalishi bo‘yicha maqolalar tahlil qilinib chop etib boriladi. Masalan: “Ilmiy – ommabop” deb nomlangan birinchi bo‘limda fizika, matematika informatika faniga oid qiziqarli ilmiy kashfiyot va maqolalar o‘rin olgan.   “Matematika jozibasi” bo‘limida matematika fanidan ilmiy tadqiqot ishlari va ularning tatbiqi to‘g‘risidagi maqolalar chop etiladi. Jurnalning uchunchi “Ilg‘or tajriba va o‘qitish metodikasi” bo‘limida fizika, matematika va informatika fanlaridan pedagoglarning ilg‘or ish tajribalari va yutuqlari bilan tanishtirilib boriladi. To‘rtinchi “Olimpiada va masalalar” bo‘fizika, matematika va informatika fanlaridan o‘tkaziladigan olimpiadalarga o‘quvchilarni tayyorlashga xizmat qiladi. Beshinchi “Talab, taklif va tahlil” nomli bo‘limda fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishga yordam beradigan, ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan darslar tahlil etiladi.  

Jurnalda e’lon qilinadigan maqolalar mazmunan quyidagi talablarga javob berishi zarur:

 • maqola ilmiy-metodik xarakterga ega bo‘lib, unda O‘zbekiston ta’limining o‘tmishi va hozirgi kuni haqqoniy, xolis, ilmiy dalillar va manbalar asosida yoritilishi lozim;
 • maqola keng ilmiy-pedagogik jamoatchilikka, jumladan, uzluksiz ta’limning turli bosqichlarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda uzluksiz ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-metodik tavsiyalar taqdim etilmog‘i zarur;
 • jurnal maqolalarida keltirilgan iqtiboslarning manbalari uning adabiyotlar ro‘yxatida aks etishi, iqtibos matnining yoniga tegishli adabiyotning kod raqamlari, xuddi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo‘yilgan talablardagi kabi yozilgan bo‘lishi kerak;
 • maqola mazmunli, yagona muammo yechimiga qaratilgan, matn abzatslari o‘zaro uyg‘un bo‘lishi, jurnal dizayni talabiga ko‘ra, o‘tkir fikr va dalillar keltirilgan hollarda ular qalin shrift (yoki kursiv) bilan ajratilib yozilishi lozim;
 • maqola ilmiy tilda, lotin grafikasida o‘zbek tilining orfografik, stilistik talablariga muvofiq tarzda ravon tilda, ochiq ilmiy bayon usulida yozilgan bo‘lishi lozim;
 • maqolada fizika, matematika va informatika ta’limi sifati va samaradorligini oshirishning zamonaviy shakl, usul va vositalari o‘z ifodasini topishi, ta’lim taraqqiyotiga qaratilishi zarur.

 “Fizika, matematika va informatika” jurnaliga taqdim etiladigan ilmiy maqolalar quyidagi shaklan talablarga javob berishi zarur:

Maqolalar Microsoft Word matn muharirri yordamida, Times New Roman shrifti, 14 o‘lchamda, A-4 format qog‘ozda, 1,5 oralig‘da, yuqori va pastdan 2sm, o‘ndan 1,5 va chapdan 3sm qoldirilgan holda tayyorlanish kerak. Maqolalardagi formulalar Math Type 6,9b dasturida yozilishi shart. Chop etiladigan maqolalar hajmi 6-7 sahifa atrofida bo‘lish kerak. Maqolalarda keltirilgan adabiyotlarga havolalar berilishi kerak. Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati keltirilishi zarur.

Foydanilgan adabiyotlar quyidagi namunaga o‘xshash qilib jihozlaniladi:

Adabiyotlar:

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlatirish bo`yicha Harakatlar strategiysida” gi PF-4947-son Farmoni.
 2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 3-jild. –T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediysi! Davlat ilmiy nashryoti, 2006.-649-bet.

3. Hamroen A H. Matematikada Rosse teoremasi. – Toshkent, “Nauka” nashriyoti 2000. B.27.

Tahririyat tomonidan belgilangan yillik obuna narxi – 288.000 so‘m.

Jurnal indeksi:

Yakka obunachilar uchun – 991

Tashkilot va muassasalar uchun – 992

Obuna yil davomida davom etadi.

Tel.:  (+99871) 256-53-57 c.97 755-13-32. 

Зарегистрировано в Агентстве по печати и информации Республики Узбекистан под № 0103.

Согласно рекомендации Экспертного совета по филологии, педагогике и психологии Высшей Аттестационной Комиссии Республики Узбекистан (21.04.2014. №4) и решению Президиума (30.04.2014. №205) журнал внесён в список ВАК по направлениям: физика – математические науки и информатика. 

Главный редактор журнала – д.п.н., проф. Х.Ибраимов.

Редактор – к.ф.- м.н., доцент, B.A. Олимов.

Журнал «Физика, математика и информатика» издается с 2001 года под эгидой Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Т.Н. Кори Ниязи.

Журнал  «Физика, математика и информатика» издается в 6 номерах (1 раз в 2 месяца) в течение года.

Основная цель журнала: Преподавание на всех ступенях образования (общее среднее, среднее специальное и профессиональное образование, высшее образование, повышение квалификации, внешкольное образование и др.) научно-практические вопросы методики, совершенствование содержания образования, направление студентов по выбору профессии, освещая новшества во всех сферах народного образования, последние достижения в методике преподавания наук.

Основная структура журнала «Физика, математика и информатика» состоит из следующих разделов:

 • Научно-популярное;
 • Колоритность математики;
 • Передовой опыт и методы обучения;
 • Олимпиады и решение проблем;
 • Спрос, предложение и анализ.

          Каждый раздел анализирует и публикует статьи в своей области. Например, первый раздел под названием «Научно-популярное» содержит интересные научные открытия и статьи по физике, математике и информатике. В разделе «Колоритность математики» публикуются статьи о математических исследованиях и их применении. В третьем разделе журнала «Передовой опыт и методика обучения» представлены передовой опыт и достижения учителей в области физики, математики и информатики. Четвертый раздел «Олимпиады и задачи» предназначен для подготовки учащихся к олимпиадам по вышеуказанным предметам. В пятом разделе «Спрос, предложение и анализ» публикуются анализы лучших практик уроков на основе новых педагогических и информационных технологий, которые помогают повысить эффективность преподавания точных наук.

          Статьи, публикуемые в журнале, должны соответствовать следующим требованиям:

 • Статья носит научно-методический характер, должна освещать прошлое и настоящее образования Узбекистана на основе правдивых, объективных, научных данных и источников;
 • Статья предназначена для широкой научно-педагогической общественности, в том числе педагогов, работающих на разных уровнях непрерывного образования, и должна содержать научно-методические рекомендации по повышению качества и эффективности непрерывного образования;
 • Источники цитирования в журнальных статьях должны быть включены в список литературы, шифры соответствующей литературы должны быть проставлены рядом с текстом цитирования, как в требованиях Высшей Аттестационной Комиссии;
 • Статья должна быть содержательной, однозадачной, значимые идеи и аргументы должны быть выделены жирным шрифтом (или курсивом), как того требует дизайн журнала;
 • Статья должна быть написана научным языком, на латинском шрифте, в соответствии с орфографическими и стилистическими требованиями узбекского языка, быть легко читаемой, открытой в научном повествовании;
 • В статье должны быть отражены современные формы, методы и средства повышения качества и эффективности непрерывного образования, сделан акцент на развитие образования.

 Научные статьи, представляемые в журнал «Физика, математика и информатика», должны соответствовать следующим требованиям:

          Статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, на бумаге формата А-4, через 1,5 интервала, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см сверху и 3 см слева. Формулы в статьях должны быть написаны в Math Type 6.9b. Объем публикуемых статей должен быть около 6-7 страниц. Должны быть сделаны ссылки на литературу, цитируемую в статьях.

Используемая литература представлена в следующем виде:

          Использованная литература:

 1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан».
 2. Аннотированный словарь узбекского языка. Том 3 –Т.: Национальная энциклопедия Узбекистана. Государственное научное издание, 2006. – 649 с.
 3. Ксамроен А. Теорема X. Россе по математике. – Ташкент, Изд-во Наука, 2000. С.27.

          Индекс журнала:

Для индивидуальных абонентов – 991

Для организаций и учреждений – 992

Подписка действует в течение всего года.

Тел.: (+99871) 256-53-57 к.97 755-13-32.

Registered with the Press and Information Agency of the Republic of Uzbekistan under №0103.

According to the recommendation of the Expert Council on Philology, Pedagogy and Psychology of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (04.21.2014. No. 4) and the decision of the Presidium (04.30.2014. No. 205), the journal was included in the list of the Higher Attestation Commission in the following areas: physics – mathematical sciences and computer science. Editor-in-Chief of the journal – DSc., prof. X.Ibraimov.

Editor- PhD, docent, .B.A. Olimov.

The journal “Physics, Mathematics and Informatics” has been published since 2001 under the auspices of the Uzbek Research Institute of Pedagogical Sciences named after TN Qori Niyazi.

The journal «Physics, Mathematics and Informatics» is published in 6 issues (once every 2 months) throughout the year.

          The main purpose of the journal: Teaching at all levels of education (general secondary, secondary special and vocational education, higher education, advanced training, extracurricular education, etc.) scientific-practical issues of the methodology, improving the content of education, directing students to choose a profession, acquainting them with innovations in all spheres of public education, the latest achievements in the methods of teaching sciences.

The main structure of the journal “Physics, Mathematics and Informatics” consists of the following sections:

 • Scientific – popular;
 • Colorfulness of mathematics;
 • Advanced experience and teaching methods;
 • Olympics and problem solving;
 • Demand, supply and analysis.

          Each section analyzes and publishes articles in its field. For example, the first section, entitled «Popular Science», contains interesting scientific discoveries and articles on physics, mathematics and computer science. The section “Colorfulness of mathematics” deals with articles on mathematical research and its application. The third section of the journal «Advanced experience and teaching methods» presents the best practices and achievements of teachers in the field of physics, mathematics and computer science. The fourth section is «Olympics and issues» serves to prepare students for the Olympiads in the above subjects. The fifth section, Demand, Supply, and Analysis, publishes best-practice analyzes of lessons based on new pedagogical and information technologies that help increase the effectiveness of science teaching.

Articles published in the journal must meet the following requirements:

 • The article is of scientific and methodological nature, it should cover the past and present of education in Uzbekistan on the basis of truthful, objective, scientific evidence and sources;
 • The article is intended for the general scientific and pedagogical community, including teachers working at different stages of continuing education, and should provide scientific and methodological recommendations to improve the quality and effectiveness of continuing education;
 • The sources of citations in the journal articles should be included in the list of references, the code numbers of the relevant literature should be written next to the text of the quotation, as in the requirements of the Higher Attestation;
 • The article should be meaningful, single problem-solving, paragraphs concerning sharp ideas and arguments  should be written in bold (or italics) , as required by the design of the journal;
 • The article should be written in a scientific language, in Latin script, in a fluent language in accordance with the spelling and stylistic requirements of the Uzbek language, in an open scientific narrative;
 • The article should reflect modern forms, methods and tools to improve the quality and effectiveness of continuing education, and focus on the development of education.

 Scientific articles submitted to the journal “Physics, Mathematics and Informatics” must meet the following requirements:

Articles should be prepared using Microsoft Word text editor, Times New Roman font, size 14, on A-4 format paper, 1.5 spacing, 2 cm above and below, 1.5 cm from the top and 3 cm from the left. The formulas in the articles must be written in Math Type 6.9b. The size of the published articles should be around 6-7 pages. References should be made to the literature cited in the articles.

The literature used is given in the following form:

Books:

 1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 2017 «On the Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan».
 2. Annotated dictionary of the Uzbek language. Volume 3: National Encyclopedia of Uzbekistan! State Scientific Edition, 2006. – 649 p.
 3. Hamroen A. X. Rosse theorem in mathematics. – Tashkent, “Nauka” publishing house, 2000. P.27.

The annual subscription fee set by the editorial office is 288,000 soums.

Magazine index:

For individual subscribers – 991

For organizations and institutions – 992

The subscription lasts throughout the year.

Tel .: (+99871) 256-53-57 c.97 755-13-32.